അമൃത ടിവി ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം ഓൺലൈൻ പ്രശ്നോത്തരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രശ്നോത്തരി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പരിശീലനത്തിനായി Practice Questions തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പരിശീലന ശേഷം Play അമർത്തി മത്സരം തുടങ്ങാം. വിജയാശംസകൾ നേർന്നു കൊണ്ട്, അമൃത ടിവി